+48 664 149 544

Zarządzanie

Świadczymy usługi zarządzania:

I. Obiektami komercyjnymi np. budynki biurowe, hale handlowe.

II. Wspólnotami mieszkaniowymi.

III. Apartamentami i mieszkaniami

1. W ramach profesjonalnego administrowania i zarządzania nieruchomościami, wykonujemy czynności na które składa się między innymi:

• prowadzenie ksiąg obiektów i urządzeń, dbałość o dokonywanie obowiązkowych przeglądów okresowych,
• weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji związanej z lokalami, właścicielami lokali i najemcami,
• opracowywanie projektu planu ekonomiczno-finansowego i planu remontów,
• gromadzenie ofert na na ubezpieczenie budynków zaplanowane prace konserwatorskie i remontowe, przygotowywanie przetargów, przygotowywanie do podpisu umów wg wskazań Zarządu, nadzorowanie wykonywania prac, uczestnictwo w odbiorach i weryfikacja faktur za wykonane prace pod względem merytorycznym,
• dbałość o stan dokumentacji technicznej osiedla,
• nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na osiedlu,
• prowadzenie negocjacji z dostawcami mediów, zawieranie umów o świadczenie usług oraz zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków,
• egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi urządzeń i wykonanych prac,
• rozliczanie kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania, określanie projekcji zużycia mediów na podstawie poprzednich okresów,
• doręczanie naliczeń eksploatacyjnych i innej korespondencji do właścicieli oraz przyjmowanie zgłoszeń o awariach,
• sporządzanie informacji i sprawozdań dla potrzeb Zarządu i na potrzeby zewnętrzne oraz udzielanie wyjaśnień właścicielom lokali,
• wykonywanie innych czynności z zakresu bieżącego administrowania i zarządzania zleconych przez Zarząd,
• nadzorowanie i egzekwowanie usług konserwacyjnych w częściach wspólnych /elektryczna, sanitarna, bramy, windy itp./ wg podpisanych umów.
• zgłaszanie usterek w ramach gwarancji i rękojmi oraz organizowanie związanych z tym przeglądów komisyjnych,
• inne działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
2.Kompleksowa obsługa księgowa administrowanych i zarządzanych nieruchomości, która obejmuje w szczególności:
• prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługa rachunku bankowego Wspólnoty oraz prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• przygotowywanie i przekazywanie indywidualnych rozliczeń kosztów i zaliczek na poczet zużycia mediów i utrzymania nieruchomości,
• przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty,
• sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
3. Dla lokali użytkowych, apartamentów i mieszkań zarządzanie najmem. 
4. Inne usługi ustalone i dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta. 
Wynagrodzenie za zarządzanie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości i zakresu prac jaki ma być wykonywany w ramach umowy.